ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
ارتقای سلامت نوجوانان
از تاریخ 1395/11/01 لغایت 1398/11/01
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آنفلونزا H1N1
از تاریخ 1395/07/01 لغایت 1398/07/01
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید