ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
سلامت جنسی درباروری بیماران سرطانی
از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1400/05/01
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تکنیکهای تنفسی درزایمان
از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1400/05/01
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
نقش پوزیشن دراختلالات لیبروزایمان
از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1400/05/01
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
اصلاح وضعیت درباداری
از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1400/05/01
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید